«

»

Мар 17

Жоба туралы ақпарат

DSC_Люди

2013 жылдан бастап Қарағанды  мемлекеттік медицина университеті Темпус еуропалық бағдарламасының аясында ” Адам дамуы арқылы білім беру ұйымының дамуына қолғабыс жасау ” Promoting Educational Organization PEOPLE(рег.№ 543657 – TEMPUS – 1-2013 – KZ – TEMPUS – JPGR) халықаралық гранттың жобасында жұмысын бастады.

Жүзеге асыру мерзімі: 2013 -2016 жж.

Жобаның жалпы бюджеті – € 745 275,33.

ҚММУ мәртебесі – жобаның серіктесі.

Жоба серіктестері:

1. Каталония Политехникалық университеті,Барселона қ, Испания.

2. Жоғарғы Техникалық Институт, Лиссабон қ, Португалия.

3.  Патшалық Технологиялық Институт, Стокгольм қ, Швеция.

4.  Илия Мемлекеттік Университеті, Грузия.

5.  Кутаисск Университеті, Грузия.

6.  Армян Мемлекеттік Экономиканың Университеті, Армения.

7.  Ресей-Армян (Славян) университеті, Армения.

8.  Армян қорының Американдық Университеті, Армения.

9.  Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университет, Қазақстан –үйлестіруші.

10. Қазақ Көлік және коммуникация академиясы, Қазақстан.

11.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, Қазақстан.

Жобаның негізгі мақсаты.

Экономикалық алмасу және жаһанданудың үдерісі барысында серіктес- елдердегі жоғарғы оқу орындарының мәселелерін (шақырулардың) шешу үшін бағытталған, адами ресурстарды басқару және персоналдың дамуының зерттемелер стратегиясын даярлау негізінде жоғарғы және орта денгейдегі оқу орындарындағы менеджерлердің кұзыреттілігін күшейту.

Жобаның негізгі мақсаттары:

  • Осы саланың күшті және әлсіз жақтарын, мүмкіндіктері мен қауіптерін анықтау үшін HR үдерістері мен рәсімдерінің аудитін өткізу.
  • Жоғарғы оқу орындарындағы HR құзыреттілік картасының негізінде оқытудың кажеттілігін анықтау.
  • Кейін HR мамандарын оқытатын әр серіктес-университте (ПОҚ және қызметкерлер) жаттықтыру үшін оқыту шараларын ұйымдастыру.
  • Жоғары және орта деңгейлі жетекшілердің (ПОҚ, сонымен қатар әкімшілік және техникалық персонал) біліктіліктерін жетілдіру үшін HR өзекті проблемалары бойынша оқыту семинарларын өткізу
  • Аудит сараптамасының нәтижесінде анықталған нақты кажеттіліктердің негізінде әр серіктес-университеттерде  HR дамуының стратегиялық жоспарын құру.
  • Жобаның орындалуының екінші және үшінші жылдарында жетіпеушіліктерді анықтау және нәтижелерін жақсарту үшін стратегиялық жоспарды енгізу.
  • Әрбір серіктес-университте материалдары бар жеке қор орталықтарын және де HR ақпаратың игеру үшін ұжымдық онлайн платформалар құру.
  • Оқыту іс-шарасының мен HR стандартталған үдерісінің нәтижелерімен HR ақпараты бар анықтамалық әзірлеп жария ету.

Информация о проекте

С 2013 года Карагандинский государственный медицинский университет начал работу в международном грантовом проекте «Содействие развитию организаций образования через развитие людей» Promoting Educational Organization through PEOPLE (рег.№ 543657- TEMPUS-1-2013-KZTEMPUSJPGR) в рамках Европейской программы Темпус.

Срок реализации: 2013 –2016 гг.

Общий бюджет проекта – € 745 275,33

Статус КГМУ – партнер проекта

Партнеры проекта:

 

1.    Политехнический университет Каталонии, г. Барселона, Испания

2.    Высший Технический Институт, г. Лиссабон, Португалия

3.    Королевский Технологический Институт, г. Стокгольм, Швеция

4.    Государственный Университет Илия, Грузия

5.    Кутаисский Университет, Грузия

6.    Армянский Государственный Университет Экономики, Армения

7.    Российско-Армянский (Славянский) Университет, Армения

8.    Американский Университет Армянского Фонда, Армения

9.    Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, Казахстан -координатор

10.Казахская академия транспорта и коммуникаций, Казахстан

11.Павлодарский Государственный Университет им. Торайгырова, Казахстан

 

 

Основная цель проекта:

Усиление компетенций менеджеров высших учебных заведений  высшего и среднего уровня на основе разработки стратегии управления человеческими ресурсами  и развития персонала, направленной на решение проблем (вызовов), с которыми сталкиваются вузы в странах-партнерах в условиях процесса экономического перехода и глобализации.

Основные задачи проекта:

·         Проведение аудита процессов и процедур HR для выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, имеющихся в этой области.

·         Выявление потребностей в обучении на основе карты компетенций HR в вузах.

·         Организация обучающих мероприятий для тренеров (экспертов в области HR в странах-партнерах), которые затем будут обучать HR специалистов (ППС и сотрудников) в каждом университете-партнере.

·         Проведение  обучающих семинаров по наиболее актуальным проблемам HR (выявленным ранее) для совершенствования компетенций руководителей высшего и среднего уровня (как ППС, так и административного и технического персонала).

·         Разработка стратегического плана развития HR в каждом университете-партнере с учетом специфических потребностей, выявленных на основе анализа результатов аудита.

·         Внедрение стратегического плана в течение второго и третьего годов реализации проекта для выявления отклонений и улучшения результатов.

·         Создание отдельных ресурсных центров в каждом университете-партнере с материалами, а также онлайн платформу, для коллективного использования информации по HR.

·         Разработать и опубликовать справочник с материалами по HR, результатами обучающих мероприятий и стандартизированных процессов HR.

 

Проект включает следующий комплекс мероприятий:

 

1.      Аудит процессов Человеческих  Ресурсов (ЧР) и карта компетенций

2.      Тренинг для менеджеров и сотрудников ЧР

3.      Стратегический план для развития ЧР в каждом университете-партнере.

4.      Центр ЧР

5.      Стратегия распространения проекта PEOPLE

6.      Менеджмент проекта

7.      План качества проекта

 

Координатор проекта (ответственный за реализацию проекта в КГМУ) – Доскожин Д.М., директор центра управления человеческими ресурсами КГМУ

Information about the TEMPUS project

 Karaganda State Medical University has begun work on an International Grant Project «Promoting educational organizations through the development of people» Promoting Educational Organization through PEOPLE (registration No 543657- TEMPUS-1-2013-KZ-TEMPUS-JPGR) within the European Tempus, since 2013.

Implementation period: 2013 -2016

The total Project budget – € 745 275.33

Status KSMU – Project Partner

 

Project Partners:

 

1. Polytechnic University of Catalonia, Barcelona, Spain

2. Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal

3. Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

4. Ilia State University, Georgia

5. University of Kutaisi, Georgia

6. Armenian State University of Economics, Armenia

7. Russian-Armenian (Slavic) University, Armenia

8. American University Armenian Fund, Armenia

9. Ryskulov Kazakh University of Economics, Kazakhstan – coordinator

10. Kazakh Academy of Transport and Communications, Kazakhstan

11. Torajgyrov Pavlodar State University, Kazakhstan

 

The main objective of the Project:

 

Strengthening the competencies of managers of higher education institutions of higher and secondary level through the development of Human Resource Management strategy and staff development aimed at solving problems (challenges) faced by higher education institutions in the partner countries in a process of economic transition and globalization.

 

The main objectives of the Project:

 

• Audit of HR processes and procedures to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats available in this area.

• Identify training needs based on a map of competencies of HR in universities.

• Organization of training activities for trainers (experts in the field of HR in the partner countries), who then will train HR professionals (PTS and staff) in each partner university.

• Training seminars on critical issues HR (identified above) to improve the competencies of senior and mid-level (such as PTS, and administrative and technical staff).

• Development of the strategic development plan of HR at each partner university with taking into account the specific requirements revealed on the basis of the analysis of audit results.

• Introduction of the strategic plan within the second and third years of implementation of the project for identification of deviations and improvement of results.

• Creation of the separate resource centers at each partner university with materials, and also online a platform, for collective use of information on HR.

• To develop and publish the reference book with materials on HR, results of training actions and the standardized processes of HR.

 

The project includes the following complex of activities:

 

1. Audit of HR processes and map of competences

2. Training for HR managers and employees

3. Strategic Plan of HR Development in each partner-university

4. HR Center

5. The dissemination strategy of the PEOPLE project

6. Project management

7. Project Quality Plan

Project Coordinator (responsible for project implementation in KSMU) – Doskozhin DM, Director of  the Center of Human Resources Management of KSMU

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти теги HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>